Dodatkowe zwolnienia w PIT

Ustawą z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną też zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5 ustawy zmieniającej).

Nowelizacja rozszerzy zakres dochodów/przychodów wolnych od podatku – poprzez dodanie do art. 21 ust 1 ustawy o PIT:
– pkt 8a), zgodnie z którym wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– pkt 82a), w myśl którego wolne od
PIT są kwoty podwyższenia uposażenia,
o których mowa 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowo, na mocy dodanego art. 52f, zwolnieniu od podatku podlegać mają: zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego  – przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015

Źródło: e-doradca podatkowy, wrzesień 2015