Wysokość zastawu skarbowego na 2016 rok

Wysokość zastawu skarbowego w przyszłym roku wyniesie 12.400 zł, czyli tyle samo, ile w bieżącym roku.

– Tak ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie tegoż przepisu Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (tj. powstających z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość zobowiązania), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej ww. 12.400 zł (w 2015 r. i 2016 r.).

Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2016

Źródło: e-doradca podatkowy, wrzesień 2015