Wysokość kary porządkowej na 2016 rok

Kara porządkowa w przyszłym roku wyniesie maksymalnie 2.800 zł, czyli tyle samo, ile w bieżącym roku.

– Tak ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Przypomnijmy, na podstawie ww. przepisu strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
1. nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
2. bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
3. bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
– mogą zostać ukarani karą porządkową.

Karą tą może zostać także ukarana osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego. Od 1 stycznia 2009 r. karą porządkową nie może zostać ukarana osoba, która odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Kary porządkowej nie stosuje się w  przypadku przesłuchania strony w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej wymierzeniu. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.

Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015

Źródło: e-doradca podatkowy, wrzesień 2015