Uzupełnienie kaucji gwarancyjnej

Do kiedy podmioty dokonujące dostaw paliw, które przed 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, mają obowiązek dostosować się do nowej wysokości minimalnej kaucji gwarancyjnej (1 mln zł)?

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o VAT wprowadzone przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. M.in. podwyższono minimalną wysokość kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa. Dawniej kaucja gwarancyjna powinna odpowiadać co najmniej 1/5 podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w  danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych. Kaucja gwarancyjna nie mogła być jednak niższa niż 200 tys. zł.

Nowelizacja podwyższyła wysokość minimalnej kaucji gwarancyjnej, jaką powinni wnieść podatnicy dokonujący dostaw paliw, aby zostać wpisani do wykazu (lub pozostawać nadal w wykazie) – z 200 tys. zł do 1 mln zł (art. 105b ust. 2 ustawy o VAT).

W celu wyliczenia prawidłowej wysokości kaucji gwarancyjnej podatnik powinien uwzględnić wartość przewidywanej w danym miesiącu sprzedaży paliwa (w tym również na stacjach paliw bądź stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających paliwa, do napędu tych pojazdów) oraz innych towarów z załącznika nr 13, jeżeli będzie dokonywał ich sprzedaży. Przy kalkulacji wartości sprzedaży za dany miesiąc podatnik winien uwzględnić zaliczki otrzymane na poczet przewidzianych do realizacji w tym miesiącu dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy (w wartości sprzedaży za dany miesiąc nie uwzględnia się zaliczek otrzymanych na poczet dostaw, które będą zrealizowane w następnych miesiącach). Podatnicy, którzy poza dostawą paliw sprzedają inne towary wrażliwe (np. wymienione w załączniku nr 13 wyroby stalowe), są też obowiązani do wniesienia kaucji minimalnej w wysokości 1 mln zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji podmioty dokonujące dostaw paliw, które przed 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, mają obowiązek dostosować się do nowej wysokości minimalnej kaucji gwarancyjnej (1 mln zł) najpóźniej do 30 września 2015 r. Do dnia podwyższenia kaucji minimalnej do wymaganej wysokości 1 mln zł, nie później jednak niż do 30 września 2015 r., podmioty te pozostają w wykazie na zasadach dotychczasowych (w tym okresie wysokość minimalnej kaucji gwarancyjnej nadal wynosi dla nich 200 tys. zł). W przypadku niedokonania do 30 września 2015 r. podwyższenia kaucji gwarancyjnej do wysokości 1 mln zł, podmiot dokonujący dostaw paliw zostanie usunięty z wykazu następnego dnia roboczego (tj. 1 października br.) przez naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego powinien w takim przypadku wydać postanowienie, na które służy zażalenie. Kaucja będzie podlegała zwrotowi na wniosek tego podmiotu na ogólnych zasadach przewidzianych dla zwrotu kaucji (zob. art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej, art. 105c ust. 5 pkt 2 lit. b i ust. 7 ustawy o VAT).

Wskazana nowelizacja z dniem 1 lipca 2015 r. podwyższyła także wysokość tzw. maksymalnej kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliw – z 3 mln zł do 10 mln zł.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2016

Źródło: e-doradca podatkowy, wrzesień 2015