Przekazanie posiłków profilaktycznych bez VAT

Przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT przy nabyciu tych posiłków

Opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne, takie jak odpłatne świadczenie usług, bądź odpłatna dostawa towarów. W pewnych sytuacjach opodatkowaniu podlegają również czynności nieodpłatne, takie jak nieodpłatne przekazanie towaru przez podatnika.

Są jednak pewne czynności określone przez ustawę, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Między innymi jest to przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

* przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, lub innych osób,
* wszelkie inne darowizny

-jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, wytworzenia lub importu tych towarów lub ich części.

Przekazanie pracownikowi świadczenia podlega opodatkowaniu, gdy są spełnione warunki:

*przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste parownika,
*podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

W przypadku posiłków profilaktycznych pierwszy warunek nie został spełniony, jako że obowiązek wydawanie pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z przepisów prawa pracy (art. 232 KP). Wynika z nich, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach odpowiednie posiłki i napoje nieodpłatnie. Rodzaje posiłków, wymagania oraz warunki ich wydawania są określane rozporządzeniem. Pracodawca wydający takie posiłki nie kieruję się osobistymi potrzebami pracowników, tylko wykonuje swoje obowiązki w związku z zatrudnieniem przy pracach szczególnie uciążliwych.

Do opodatkowania VAT nie dochodzi również, gdy przekazanie posiłków jest w formie nieodpłatnie świadczonej usługi, ponieważ wciąż nie następuje to na cele osobiste pracowników.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2017